فروشگاه ایمنی ها از سال 1398 فعالیت خود را در زمینه فروش تجهیزات حفاظت فردی و آتش نشانی و لوازم ترافیکی با توجه به استانداردها و متدولوژی های روز دنیا و مد نظر قرار دادن ارزش ها و باورهای حرفه ای و نیز مطالعات کیفی و کمی در زمینه ارائه خدمات بهینه در زمینه ایمنی محیط و کار , به منظور طرح,توسعه کاربرد لوازم مورد نیاز کار آغاز به کار نمود.